Podmínky účasti

Podmínky a obecné informace o účasti v kurzech a dalších akcích Taneční, Umělecké a Tvůrčí školy Kláry Cihelkové ve školním roce 2014/2015:

Úvodní ustanovení

Následující informace a podmínky týkající se účasti v kurzech či jiných našich akcích jsou nedílnou součástí. Zpracovávat Vaše osobní údaje bude Ing. Klára Cihelková a její smluvní lektoři v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy. 

Pořadatel

Taneční, Umělecká a Tvůrčí škola Kláry Cihelkové ( dále jen pořadatel) zastoupená Ing. Klárou Cihelkovou.

Zdravotní stav

Předpokladem účasti v kurzech a jiných akcích pořadatele (dále jen kurzy) je zdravotní způsobilost účastníka. Podmínkou účasti v dětských kurzech je potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte podpisem Prohlášení o zdravotní způsobilosti, jež je součástí tiskopisu Přihláška do kurzu, kterou podepisuje zákonný zástupce. V případě, že účastník kurzu trpí nějakým zdravotním problémem či omezením (vrozená vada, fyziologická dysbalance, chronické či jiné onemocnění, menstruace a těhotenství, pooperační a poúrazový stav, atd.), je třeba konzultovat účast v kurzu s lékařem. Účast v kurzu či na jiné akci je na vlastní nebezpečí – pořadatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví účastníka. Pořadateli a lektorům kurzů pro děti i dospělé nepřísluší doporučovat či nedoporučovat účast v kurzu vzhledem ke zdravotnímu stavu účastníka, neboť toto je pouze v kompetenci lékaře. V každém případě doporučujeme účastníkům informovat lektora o aktuálním zdravotním stavu.

Provozní podmínky

Účastník kurzu či jiné akce pořadatele se svým přihlášením zavazuje k dodržování pravidel bezpečnosti související s ochranou zdraví, požární ochranou a hygienickými zásadami – bezinfekční stav, čistá sálová obuv, zákaz kouření, atd. a k respektování specifických požadavků lektorů jednotlivých kurzů např. na oděv a obuv, nošení pomůcek na lekce, apod.

Délka kurzů a výukových lekcí

Kurzy se liší počtem a délkou vyučovací hodiny. Kurzy pro děti se konají zpravidla 1x týdně, jsou zahajovány na podzim, v návaznosti na začátek školního roku a běží téměř po celý školní rok. V době prázdnin a státních svátků se lekce nekonají. Výjimkou je Taneční kurz pro mládež, který začíná na podzim a končí na jaře závěrečným plesem. Kurzy pro dospělé mají 10 – 15 lekcí, odpadnuté lekce se nahrazují prodloužením kurzu o náhradní lekce.

Výuková lekce trvá 45 – 90 min dle kurzu. U kurzů pro předškolní děti je délka jedné výukové lekce 45 min.

Příchody a odchody, evidence docházky

Pořadatel žádá účastníky k dodržování včasných příchodů na lekce jednotlivých kurzů či jiné akce. Rozvrhy jednotlivých kurzů a termíny akcí jsou vyvěšeny v prostorách provozovny. V případě dětských kurzů se rodič, jakožto zákonný zástupce zavazuje také k včasnému vyzvednutí dítěte na konci lekce. Dojde-li k výjimce, že dítě bude vyzvedávat jiný rodinný příslušník či jiná osoba, je nutné oznámit tuto skutečnost písemně lektorovi ještě před začátkem lekce či jiné akce. Bude-li dítě smět odcházet z lekcí samostatně bez doprovodu svého zákonného zástupce či jiné osoby, vyžaduje pořadatel po zákonném zástupci zaškrtnutí této skutečnosti v tiskopisu přihlášky v části Prohlášení zákonného zástupce o samostatné docházce dítěte na jednotlivé lekce.

Docházka účastníků kurzů na lekce je evidována lektorem příslušného kurzu většinou na začátku lekce. V případě dítěte, kterému je jeho zákonným zástupcem umožněna samostatná docházka na lekce, nesou zákonní zástupci plnou odpovědnost za docházku svého dítěte do kurzu a pořadatel či lektor kurzu není povinen ohlašovat zákonným zástupcům absenci dítěte na konkrétních lekcích.

Přihlašování do kurzů a na další akce

Podmínkou účasti v kurzech je řádný zápis provedený odevzdáním vyplněné závazné přihlášky, ve které účastník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s podmínkami účasti a obecnými informacemi a uhrazení kurzovného. Řádným členem kurzu se účastník stává teprve po uhrazení kurzovného! Možnosti zápisu jsou osobně v MFC Štěchovice v předem stanovených termínech, telefonicky nebo emailem, na který bude účastníkovi zaslána závazná přihláška s instrukcemi k jejímu odevzdání a zaplacení kurzovného.

Vzhledem k omezené kapacitě počtu účastníků kurzů si pořadatel vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek, jakmile je kapacita kurzu naplněna. Zájemci, kterým takto nebude umožněno se přihlásit, mají automaticky přidělený status „náhradníka“ a pořadatel je vyzve k nástupu do kurzu, jakmile se místo v kurzu uvolní. Pořadatel proto doporučuje zájemcům předběžnou rezervaci místa v kurzu telefonicky či emailem ještě před oficiálním zápisem.

Způsob úhrady kurzovného

Aktuální ceny za jednotlivé kurzy či jiné akce včetně případných slev (dále jen kurzovné) jsou uvedeny v nabídce kurzů. Kurzovné za kurzy pro děti probíhající paralelně se školním rokem, vzhledem k ceně za pololetí, je splatné vždy na začátku pololetí. K uhrazení kurzovného na druhé pololetí budou účastníci, resp. jejich zákonní zástupci vyzváni pořadatelem ještě před začátkem druhého pololetí. U ostatních kurzů je kurzovné splatné jednorázově před zahájením kurzu. Kurzovné je možné uhradit bankovním převodem na účet pořadatele po zaslání platebních podkladů nebo hotově při osobním zápisu v MFC Štěchovice. Ve výjimečných případech lze po domluvě s pořadatelem uhradit kurzovné v hotovosti na první lekci. V případě nástupu do již probíhajícího kurzu je možné uhradit kurzovné pouze převodem na účet.

Zameškání a náhrada lekcí, nástup v průběhu kurzu

Při účasti v kurzu s pravidelnou výukou není možnost náhrady zameškaných lekcí, až na výjimku, kdy probíhá jeden kurz paralelně ve dvou různých termínech. Za zameškané lekce pořadatel peníze nevrací. V případě, že dojde ke zrušení lekce ze strany pořadatele (např. indispozice lektora), či z jiného důvodu (např. výpadek elektřiny), anebo dojde k odpadnutí více lekcí po sobě vlivem kombinace státního svátku, prázdnin, apod., zajistí pořadatel náhradní lekce v jiném termínu, než je pravidelná výuka, či nahradí ušlou výuku prodloužením některých lekcí v pravidelné výuce. O způsobu náhrady a náhradních termínech uvědomí pořadatel účastníky kurzů s min. třídenním předstihem.

Při nenaplnění kapacity kurzu je možné se do kurzu přihlásit v jeho průběhu a zaplacení poměrné části kurzovného.

Zrušení kurzu či jiné akce ze strany pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo jakýkoliv kurz či jinou akci zrušit při nedosažení minimálního počtu účastníků pro realizaci daného kurzu. Přihlášeným účastníkům se pak kurzovné vrací v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit  a aktualizovat podmínky účasti a obecné informace.

Odhlášení účastníka z kurzu, vystoupení z kurzu v jeho průběhu

V případě zrušení účasti v kurzu ze strany přihlášeného účastníka ještě před zahájením kurzu je zaplacené kurzovné vráceno v plné výši. V případě, že dojde k odstoupení z kurzu ze zdravotních důvodů (nemoc, úraz, těhotenství, apod.), bude na základě písemné žádosti vrácena zbývající část kurzovného, počítáno ode dne obdržení písemné žádosti účastníka či jeho zákonného zástupce.

Vyloučení účastníka z kurzu

Bude-li účastník kurzu opakovaně narušovat výuku nevhodným chováním a nerespektováním pravidel daných lektorem kurzu, výše uvedených podmínek, pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z kurzu na základě žádosti lektora.

Odpovědnost za osobní majetek účastníků

Pořadatel ani lektoři kurzů či jiných akcí nenesou odpovědnost za osobní majetek účastníků kurzů včetně dětí. Jakékoliv cenné věci doporučujeme nosit s sebou na sál či do učebny, kde výuka probíhá.  

„Velice si vážíme toho, že jste se rozhodli trávit část Vašeho volného času s námi.“

Aktualizováno 8. srpna 2014

Comments are closed.